قرص ضدعفونی کتتده سرویس بهداشتی

قرص ضدعفونی کتتده جدید توالت در فلش تانگ و مخزن توالت فرنگی استفاده می گردد که بطور اتوماتیک با هر بار فلش کردن، تمیزی و تازگی و بوی معطر را به ارمغان می آورد.
-رایحه این قرص ها بصورت مستمر هوای دستشویی را معطر نگه می دارد.
- قرص ضدعفونی بصورت تدریجی و با سرعت بسیار پایین در آب حل می گردد بنابراین طول عمر آن زیاد است.
-رنگ آب نشان دهنده وجود قرض در فلش تانگ است در صورت اتمام رنگ، نیاز به استفاده از قرص دیگر است.