پنجمین نمایشگاه توانمندیهای بخش تعاون و خصوصی سراسر کشور

نمایشگاه بین المللی ارومیه با هدف ایجاد بازارهای صادراتی در اقلیم کردستان عراق با حضور بیش از 100 کشور داخلی، در تاریخ 92/7/29 الی 92/8/3 در بخش های غذایی بهداشتی - دارویی و خدماتی مهندسی برگزار گردید.