تغییرات مدیریتی

در ابتدای تیر ماه گذشته تغییراتی که در سطح مدیریت ارشد شرکت صورت گرفت و براساس مصوبه هیئت مدیره، جناب آقای علیرضا مهربان، مدیرعامل اسبق شرکت کندر مجددا بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت منصوب گردیدند و جایگزین جناب آقای مهندس بخشنده شدند. سوابق شغلی آقای علیرضا مهربان، مدیرعامل اسبق شرکت کندر در سالهای 87 الی 90 و 28 سال سوابق مدیریت عاملی شرکت های تولیدی کشور، اعم از تولید آرد و ماکارونی و فرآورده های گوشتی و.. می باشد.