آ.ب.ث حامی مسابقات کشتی کشوری در استان سمنان

آ.ب.ث الفبای پاکیزگی بعنوان حامی ورزش استان سمنان، اسپانسر مسابقات کشتی قهرمانی بزرگسالان بود که این مسابقات از تاریخ 92/6/7 لغایت 92/6/9 برگزار گردید.