تماس با دفتر مرکزی

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ایرانشهر، خیابان سپند، شماره 1.
تلفن تماس و دورنگار دفتر مرکزی: 83100000 (021)تماس با دفتر مرکزی


آدرس کارخانه: سمنان، شهرک صنعتی شرق، کیلومتر 9جاده دامغان.
تلفن تماس کارخانه: 31-3352627 (0231)
دورنگار کارخانه: 3352696 (0231)