بازدید استاندار و مقامات عالی رتبه بانک توسعه صادرات، اتاق بازرگانی و گمرک از کارخانه کندر

به جهت اینکه شرکت کندر همواره جزء صادرکنندگان نمونه استان در سالهای اخیر می باشد، هیئت متشکل از مقامات عالی رتبه بانک توسعه صادرات و اتاق بازرگانی گمرک و استانداری از امکانات مجموعه کندر بازدید تا از نزدیک ظرفیت های موجود شرکت کندر آشنا شوند. در این بازدید مدیریت عامل شرکت کندر با طرح موانع موجود بر سر راه صادرات و پشتیبانی هر چه بیشتر مسئولین در این امر مهم موضوعاتی را به صمع و نظر مسئولین رساندند