Previous Frame Next Frame
  • جرمگیر آ ب ث

    برای از بین بردن جرم های تشکیل شده سرویس های بهداشتی و حمام و همچنین جرم های تشکیل شده روی سطوح سنگ و سرامیک باید از یک مایع اسیدی جرمگیر استفاده کرد.

    abc product
  • ava product