صادرات

بازارهای صادراتی تحت فعالیت شرکت کندر عبارتند از:
- کشورهای آسیای میانه شامل ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان
- کشورهای حوزه قفقاز شامل آذربایجان، ارمنستان و گرجستان
- کشورهای عربی شامل عراق و کویت
- کشورهای افغانستان و پاکستان
- کشورهای آفریقایی شامل تانزانیا و سودان
می باشند که در بخش بازارهای صادراتی، شرکت در برنامه ای گسترده و موثر، استقبال از مشتریان بازارهای جدید را از ماموریت های خود می داند.