Previous Frame Next Frame
 • سفید کننده بانو

  مایع سفید کننده یا نام صنعتی آن آب ژاول محلولی است که برای گندزدایی و بوزدایی به کار می رود. از این مایع در صنعت برای رنگ زدایی پارچه و خمیر کاغذ هم استفاده می شود. در خانه ها و مصارف عمومی برای ضدعفونی کردن انواع سطوح، پارچه ها و حتی سبزی و میوه جات استفاده می شود.
  سفیدکننده به عنوان یک شوینده دارای خاصیت ضدعفونی کنندگی در خانوارها مورد استفاده قرار میگیرد.با توجه به نوع مصرف، درصدی از سفید کننده مخلوط شده تا قدرت مناسب و متعالی حاصل گردد

  banoo Bleach
 • سفید کننده بانو

  مایع سفید کننده یا نام صنعتی آن آب ژاول محلولی است که برای گندزدایی و بوزدایی به کار می رود. از این مایع در صنعت برای رنگ زدایی پارچه و خمیر کاغذ هم استفاده می شود. در خانه ها و مصارف عمومی برای ضدعفونی کردن انواع سطوح، پارچه ها و حتی سبزی و میوه جات استفاده می شود.
  سفیدکننده به عنوان یک شوینده دارای خاصیت ضدعفونی کنندگی در خانوارها مورد استفاده قرار میگیرد.با توجه به نوع مصرف، درصدی از سفید کننده مخلوط شده تا قدرت مناسب و متعالی حاصل گردد

  banoo Bleach
 • سفید کننده بانو

  مایع سفید کننده یا نام صنعتی آن آب ژاول محلولی است که برای گندزدایی و بوزدایی به کار می رود. از این مایع در صنعت برای رنگ زدایی پارچه و خمیر کاغذ هم استفاده می شود. در خانه ها و مصارف عمومی برای ضدعفونی کردن انواع سطوح، پارچه ها و حتی سبزی و میوه جات استفاده می شود.
  سفیدکننده به عنوان یک شوینده دارای خاصیت ضدعفونی کنندگی در خانوارها مورد استفاده قرار میگیرد.با توجه به نوع مصرف، درصدی از سفید کننده مخلوط شده تا قدرت مناسب و متعالی حاصل گردد

  banoo Bleach
 • banoo Bleach
 • banoo Bleach
 • banoo Bleach